Polks praktijk voor onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
Marjan Lebon Hillenraedtstraat 29 6136 BR Sittard
Tel. 0638497674
E-mail: marjanlebon@polks.nl
K.v.K. nr. 56521626
BTW nr. NL086108578B01

Algemene voorwaarden

Polks praktijk voor onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
Marjan Lebon Hillenraedtstraat 29 6136 BR Sittard
Tel. 0638497674
E-mail: marjanlebon@polks.nl
K.v.K. nr. 56521626
BTW nr. NL086108578B01

lidnummer NVPA: 103942
AGB code praktijk: 9406
AGB code therapeut: 94102434

Lid van RBCZ en TCZ

Algemene voorwaarden:

Van Marjan Lebon
Hierna te noemen: ML

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. ML de gebruiker van de algemene voorwaarden
 3. OPDRACHTGEVER de wederpartij van ML
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen ML en een OPDRACHTGEVER waarop ML deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ML
  voor de uitvoering waarvan door ML derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van OPDRACHTGEVER wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ML en OPDRACHTGEVER zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Overzicht algemene voorwaardendoelgroep

 • therapie door andere behandelaars
 • informatie aan derden
 • bewaren informatie OPDRACHTGEVER en privacyverklaring
 • copyright
 • betaling
 • locatie
 • aansprakelijkheidgeschillen en toepasselijk recht
 • opschorting en ontbinding

Ad: doelgroep

De doelgroep bestaat uit OPDRACHTGEVERS met hardnekkige onverklaarde of onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugklachten, vermoeidheid, buikklachten, hyperventilatieklachten, spierpijnen of psychische klachten als angst, somberheid, geen grenzen kunnen stellen etc..

Ad: therapie door andere behandelaars

OPDRACHTGEVER blijft zelf verantwoordelijk om bij klachten de desbetreffende arts d.w.z. huisarts of specialist te raadplegen indien dat noodzakelijk is.

Ad: informatie aan derden

Informatie over de OPDRACHTGEVER wordt niet gedeeld tenzij de OPDRACHTGEVER dit uitdrukkelijk wenst.

Ad: bewaren informatie OPDRACHTGEVER en Privacyverklaring

Informatie over de OPDRACHTGEVER wordt bewaard gedurende 20 jaar.

Privacyverklaring POLKS

Alle persoonsgegevens van cliënten worden bewaard met het doel om te behandelen en eventueel een vervolg te geven aan de behandeling op een later tijdstip.
De cliënt heeft ten allen tijde recht op inzage. Een verzoek om correctie zal zeker worden ingewilligd. Gegevens worden gedurende 20 jaar bewaard.
Mochten gegevens niet meer relevant zijn dan kunnen ze worden verwijderd.

Ad: copyright

Alle door ML geleverde en/of te leveren zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van ML. De OPDRACHTGEVER is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bewaren.

Ad : betaling

 1. Het in de overeenkomst afgesproken honorarium en eventuele kosten worden bij declaratie door ML aan OPDRACHTGEVER in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden na de sessies, op een door ML aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien OPDRACHTGEVER in gebreke blijft in de betaling, dan is de OPDRACHTGEVER van rechtswege in verzuim. OPDRACHTGEVER is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat OPDRACHTGEVER in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de OPDRACHTGEVER zijn de vorderingen van ML op de OPDRACHTGEVER onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één OPDRACHTGEVER, zijn alle OPDRACHTGEVERS hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

Ad: locatie

De sessies vinden plaats in de praktijkruimte ten huize van de hulpverlener ML.

Ad: aansprakelijkheid
ML is niet aansprakelijk voor schade van cliënten opgelopen bij betreden van de locatie of tijdens de sessies. Er is uitsluitend sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van ML, indien ML bij de vervulling van haar werkzaamheden fouten heeft gemaakt of nalatigheden heeft begaan, die een goed, met normale vakkennis uitgerust en met zorgvuldigheid handelend
werknemer/opdrachtnemer had moeten vermijden, echter uitsluitend voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ML.

Ad: geschillen en toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen ML en de OPDRACHTGEVER is uitsluitend Nederlands recht
  van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Ad: opschorting en ontbinding

 1. ML is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • OPDRACHTGEVER de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst ML ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
  geven te vrezen dat de OPDRACHTGEVER de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de OPDRACHTGEVER slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  • OPDRACHTGEVER bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is ML bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ML op de OPDRACHTGEVER onmiddellijk opeisbaar. Indien ML de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. ML behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.